OER Paj dakèy

Foto yon gwoup anplwaye yo

Konbat diskriminasyon nan espas travay la

Anplwaye yo, entèn yo, ak kontraktè yo gen dwa pou yo pa fè diskriminasyon ilegal.

Pèfòmans avanse

Kont Depans Flex Enpòtan Mizajou
Nou kontan anonse ke Kont Depans Swen Sante (HCSA) ak Kont Avantaj Swen Depandan (DCAA) te adopte reporting. Ou pral kapab itilize jiska $550 nan kòb ki rete nan Kont Depans Swen Sante 2021 ou (HCSA) pou depans elijib ki fèt pandan ane kalandriye 2022 la toutotan ou te gen yon kont apati 31 desanm 2021. Anplis de sa, ou pral kounye a kapab itilize balans ki rete nan Kont Avantaj Swen pou Depandan 2021 ou (DCAA) pou depans elijib ki fèt pandan ane kalandriye 2022 la.
Pwogram Asistans Anplwaye
1-800-822-0244
Rele pou èd ak pwoblèm
Konfidansyèl - Volontè - Pa gen Pri
24 èdtan pa jou - 7 jou pa semèn - 365 jou pa ane
Orè Salè
Lis orè salè anplwaye leta yo
ANPLWAYE
Sendika yo

Akò negosyasyon kolektif sendika yo, orè salè, ak pwogram fòmasyon

Jesyon/Konfidansyèl

Manyèl M/C, orè salè, ak pwogram fòmasyon