Deklarasyon Presizyon

Tout enfòmasyon Biwo Relasyon Anplwaye (OER) bay sou sit Entènèt sa a disponib pou anplwaye Eta New York ak lòt pati ki enterese yo jwenn aksè imedyat yo. OER kwè ke enfòmasyon yo bay la a serye ak egzat, menmsi erè imen oswa mekanik se yon posibilite. Kòm sa yo, nou pa ka garanti presizyon, konplè, rapidite, oswa sekans apwopriye nan materyèl sa a. Ni OER ni okenn sous enfòmasyon referans yo pa dwe responsab pou nenpòt erè oswa omisyon, oswa pou itilizasyon oswa rezilta yo jwenn nan itilize enfòmasyon sa a.