Foto yon gwoup anplwaye yo

Ankèt Anti-Diskriminasyon

Anplwaye yo, entèn yo, ak kontraktè yo gen dwa pou yo pa fè diskriminasyon ilegal.

Fòm plent

Sèvi ak lyen sa a pou jwenn aksè nan Fòm Plent sou Entènèt la. Ou ka jwenn vèsyon PDF ak tradiksyon nan pati anba a nan paj sa a. 

Depoze YON PLENT

 

Dekrè Egzekitif 187

Opòtinite pou Travay Egal nan Eta New York - Dwa ak Responsablite - Yon Manyèl pou Anplwaye Ajans Eta New York

Fòm Plent Diskriminasyon Anplwaye Eta Nouyòk

Fòm nan disponib nan PDF ak MS Word. 

Tradiksyon fòm plent

Kontakte Divizyon Envestigasyon Anti-Diskriminasyon

Responsab pou mennen ankèt sou plent ajans Leta yo konsènan diskriminasyon ki gen rapò ak travay nan klas pwoteje.

Kontakte nou pa imel:

Adrès lakay:

Biwo Relasyon Anplwaye

Divizyon Envestigasyon Anti-Diskriminasyon

Empire State Plaza

Bilding Ajans 2

Albany, New York 12223