Chanjman nan Estati a

APLIKASYON CHANJMAN STATIS

 

Si w fè eksperyans yon chanjman ki kalifye nan sitiyasyon estati pandan ane plan an epi w vle enskri, chanje eleksyon ou ye kounye a, oswa sispann dediksyon w yo, w ap bezwen soumèt yon aplikasyon pou chanjman nan estati a. Si w pa deja yon patisipan ane plan 2022, w ap bezwen ranpli pwosesis Enskripsyon Nouvo Patisipan an epi kreye kalifikasyon w pou konekte w anvan w ka kòmanse aplikasyon w lan. Y ap aksepte aplikasyon pou chanjman nan sitiyasyon pou ane plan 2022 la nan 60 jou apre evènman ki kalifye w la men pa pita pase 1ye novanm 2022. Klike sou bouton APLIKASYON CHANJMAN STATUS la pou kòmanse aplikasyon w lan. 
 
DCAA Enfòmasyon sou Chanjman nan Siti a
 
HCSA Enfòmasyon sou Chanjman nan Eta a
 
Asire w ke ou: 

  • Li deskripsyon benefis yo ak anpil atansyon anvan ou soumèt aplikasyon w lan 
  • Gen yon kopi dènye chèk peman w la paske w ap bezwen NYS EMPLID, Depatman ID, ak kòd Inite Negosyasyon w pou w ranpli aplikasyon w lan. 
  • Rele Sèvis Kliyan nan 800-358-7202 si w bezwen asistans oswa si w vle ranpli aplikasyon w lan pa telefòn. 

 

APLIKASYON CHANJMAN STATIS