Règleman ranvwa fòmasyon nan salklas

Règleman ranvwa fòmasyon nan salklas

Règleman ranvwa fòmasyon nan salklas

Biwo Relasyon Anplwaye (OER) pral fè tout efò posib pou asire chak klas, kit an pèsòn oswa vityèl, fèt jan yo pwograme. Nan okazyon sèten evènman fè li enposib pou klas yo dwe fèt. Règleman sa a aplike a tout seri Aprantisaj ak Devlopman, Pilòt OER, Fòmatè yo, oswa klas Opòtinite Sètifikasyon.

Patisipan ki enskri yo ka asime ke tout klas yo ap fèt jan yo pwograme a sof si yo fè yo konnen yon ranvwa. Desizyon konsènan ranvwa yo pral pran pa pita pase 1:00 pm nan jou anvan klas la pwograme a.

Lè gen yon bezwen pou yon ranvwa, anplwaye OER pral kominike enfòmasyon sa yo bay patisipan yo atravè twa chanèl diferan:  

  1. OER pral voye yon imèl bay tout patisipan ki enskri yo ak sipèvizè yo.
  2. Pou klas Seri Aprantisaj ak Devlopman, OER pral poste yon avi anilasyon sou paj Aprantisaj ak Devlopman nan tout Eta a sou sitwèb OER.
  3. OER pral mete ajou liy dirèk fòmasyon an (518) 474-6370 mesaj sortan pou reflete ranvwa a.

Li enpòtan pou tout patisipan ki enskri yo kontwole imel yo, tcheke sit entènèt OER la, oswa rele liy dirèk fòmasyon OER la (518) 474-6370.

Remak: Tout aktivite OER suiv règleman Eta New York pou fèmti. Nan ka yon ijans ki lakòz fèmen ajans Eta New York oswa bilding biwo yo, yo pral ranvwaye klas yo.

 

Lòt Enpak konsènan Règleman Prezans yo:

Nan ka yon klas pa ranvwaye, men move tan oswa lòt sikonstans anpeche yon patisipan ki enskri asiste nan yon klas, oswa rive alè, paragraf sa yo nan Règleman Prezans Fòmasyon OER la oswa Règleman OER Pilòt, TTT, Prezans CO aplike. :

Pa prezante: Yo ka fè eksepsyon nan règleman sa a pou patisipan ki enskri yo ki absan nan travay akòz maladi, oswa lòt konje ki apwouve pa ta atann.

Ponktyalite: Kèlkeswa sikonstans, patisipan yo p ap resevwa klas yo fini (oswa yo p ap elijib pou jwenn sètifikasyon pou kou a) si yo rate plis pase 30 minit nan yon klas an pèsòn tout jounen an, oswa 15 minit nan yon demi jounen an. klas moun, oswa sesyon vityèl. Sa gen ladann arive anreta, depa bonè, oswa absans nan mitan jounen an.

 

Pou kesyon, kontakte [email protected] oswa rele (518) 474-6772.