Silwèt moun

Pwogram Asistans Anplwaye

Yon pwogram Joint Labor-Management k ap ede anplwaye yo ak fanmi yo fè lavi yo mwens konplike
PWOGRAM ASISTANS ANPLWAYE
1-800-822-0244
Pwogram Asistans Anplwaye a se yon pwogram jesyon travay ansanm (EAP) ki benefisye anplwaye Eta New York lè li amelyore byennèt anplwaye yo, ogmante pwodiktivite, ak amelyore moral nan espas travay la. EAP finanse atravè akò negosyasyon kolektif ant Eta New York ak sendika anplwaye piblik yo: CSEA, PEF, UUP, NYSCOPBA, GSEU, Konsèy 82, DC-37, ak PBANYS. Biwo Relasyon Anplwaye yo kontribye nan non anplwaye jesyon/konfidansyèl yo.

Jwenn koòdonatè EAP pou ajans ou a lè w klike sou bouton ki anba a ki gen tit, “Find an EAP Coordinator.” Si w prefere kontakte yon koòdonatè EAP ki soti nan yon ajans ki pa pa w, ou ka chwazi nenpòt kowòdonatè EAP nan lis kowòdonatè EAP nan tout eta a. Kowòdonatè a pral rankontre avèk ou an pèsòn oswa pa telefòn pou evalye sitiyasyon ou, ba ou referans pou resous kominotè yo, epi fè swivi avèk ou pou wè ki jan ou ye e si ou bezwen nenpòt asistans adisyonèl.
Pwogram Asistans Anplwaye

EAP fèt pou ede anplwaye leta yo fè fas ak pwoblèm chak jou ki enplike nan balans travay ak lavi, ansanm ak pwoblèm ki pi grav ki ka afekte pèfòmans travay. Sèvis EAP yo konfidansyèl, volontè, epi yo ofri yo gratis pou anplwaye yo ak fanmi yo.

EAP ka ede avèk:

Alkòl ak abi sibstans Swen Timoun
Vyolans domestik  Swen Granmoun
Pwoblèm fanmi Enkyetid Finansye
Jwèt aza Chagren ak Pèt
Sante ak Byennèt Lojman
Pwoblèm legal Pwoblèm Sante Mantal
Planifikasyon pou pran retrèt      Estrès
Balans Travay-Lavi Pwoblèm ki gen rapò ak travay

 

Rele pou èd ak yon pwoblèm
1-800-822-0244
Konfidansyèl - Volontè - Pa gen Pri
24 èdtan pa jou - 7 jou pa semèn - 365 jou pa ane
Kontakte nou

Pwogram Asistans Anplwaye Eta Nouyòk

2 Empire State Plaza, 11yèm etaj

Albany, NY 12223

1-800-822-0244

Imèl: [email protected]