Opòtinite pou Travay Egal: Dwa ak Responsablite

Opòtinite pou Travay Egal: Dwa ak Responsablite

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize dwa ak responsablite yo dapre lwa ak règleman travay egal.

Sijè

  • Lwa ki fonksyone
  • Definisyon tèm kle yo
  • Etid ka

Longè 

Apeprè 70 minit