Inyon Anplwaye Elèv gradye (GSEU)

Akòz ekspirasyon Akò 2019-2023 , pwogram jesyon travay ki finanse yo pa disponib kounye a.
Inyon Anplwaye Elèv gradye (GSEU)

Eta New York ak Travayè Kominikasyon Amerik yo, lokal 1104/ Pwogram Devlopman Pwofesyonèl Inyon Anplwaye Elèv gradye

Atik 30 Komite Devlopman Pwofesyonèl nan Akò 2019-2023 ki te negosye ant Eta New York (Eta) ak Travayè Kominikasyon Amerik yo, Lokal 1104/Graduate Student Employees Union (GSEU) bay finansman pou asistan ansèyman ak gradye yo reprezante pa GSEU pou avanse pwofesyonèl yo. devlopman.

Pwogram Devlopman Pwofesyonèl

Pwogram Devlopman Pwofesyonèl NYS/GSEU etabli anba Atik 30 Komite Devlopman Pwofesyonèl nan Akò 2019-2023 ant Eta New York (Eta) ak Travayè Kominikasyon Amerik yo, Lokal 1104/Graduate Student Employees Union (GSEU). Finansman yo akòde pou asistan gradye ak asistan ansèyman ki reprezante pa GSEU pou pwojè oswa aktivite ki gen rapò ak travay ki kalifye pou jwenn ladrès ak konesans pou devlope pwofesyonèl.

Akòz EXPIRATION AKÒ A, PWOGRAM SA A PA DISPONIB POU LÒ SA A.

GID     APLIKASYON

        evalyasyon pwogram

SEVIS Pwogram Diminisyon Frè

Eta Nouyòk (Eta) ak CWA Lokal 1104/Graduate Student Employees Union (GSEU) te negosye lajan nan Akò 2019-2023 la pou frè divès asistan gradye ak asistan ansèyman GSEU reprezante anba Atik 5.13 Fon Diminisyon Frè. Frè a gen ladan frè elèv ak echanj vizitè ak sistèm enfòmasyon (SEVIS) ke tout vizitè Ozetazini ki gen viza etidyan oswa echanj viza yo oblije peye Depatman Sekirite Nasyonal la premye fwa yo aplike pou yon viza.

Akòz EXPIRATION AKÒ A, PWOGRAM SA A PA DISPONIB POU LÒ SA A.

GID     APLIKASYON