Kijan Pou Enskri

FSA gen yon nouvo machann pou ane plan 2023 la, Total Administrative Services Corporation (TASC). TASC ap bay kat debi w la, ap trete ak peye reklamasyon yo, epi l ap bay sèvis kliyan pou FSA w la. Bentek pral trete enskripsyon FSA ou a.   

Pou enskri pou 2023 klike sou Enskri kounye a pou ale nan sistèm enskripsyon Bentek pou TASC. Chwazi pa gen yon kont? Kreye youn . W ap bezwen ou: 

  • Nèf chif ID anplwaye (egzanp: N0123XXXX) 
  • Depatman ID (egzanp: 01050)
  • Inite negosyasyon (egzanp: 02) 

Yon fwa ou kreye kont ou, konekte epi soumèt enskripsyon FSA 2023 ou a.

Pou asistans ou ka rele 800-358-7202.

Enskripsyon FSA ou a dire sèlman yon ane. Re-enskripsyon pa otomatik.

Rapèl enpòtan

Enskripsyon ouvè a fini a 11:59 pm nan dat 12 desanm 2022, kidonk asire w ke w enskri anvan lè sa a. Pou resevwa kat debi HCSA w anvan 1ye janvye, w ap bezwen enskri anvan 1ye desanm. Si w enskri ant 1ye desanm jiska 12 desanm, kat debi HCSA w la ap rive nan mitan mwa janvye men ou ka toujou soumèt reklamasyon pou depans ki kalifye apre 1ye janvye.

Règleman IRS pa pèmèt eksepsyon si ou rate dat limit enskripsyon ouvè a, kèlkeswa rezon ou. Enskri bonè pou evite tan rete lontan oswa lòt pwoblèm ki ka rive pandan dènye jou peryòd enskripsyon ouvè a ki ka lakòz ou rate dat limit la.