Kijan Pou Enskri

Vandè Kont Depans Flexible (FSA) pou ane plan 2024 la se Total Administrative Services Corporation (TASC). TASC ap bay kat debi w la, ap trete ak peye reklamasyon yo, epi l ap bay sèvis kliyan pou FSA w la. Bentek pral trete enskripsyon FSA ou a.   

Pou enskri klike sou Enskri Kounye a pou ale nan sistèm enskripsyon Bentek pou TASC. 

Patisipan ki retounen yo konekte sou kont Bentek ou. 

Nouvo patisipan yochwazi Ou pa gen yon kont? Kreye youn. W ap bezwen ou: 

  • Nèf chif ID anplwaye (egzanp: N0123XXXX) 
  • Depatman ID (egzanp: 01050)
  • Inite negosyasyon (egzanp: 02) 

Yon fwa ou kreye kont ou, konekte epi soumèt enskripsyon FSA ou a.

Pou asistans ou ka rele 800-358-7202.

Enskripsyon FSA ou a dire sèlman yon ane. Re-enskripsyon pa otomatik.

Rapèl enpòtan

Enskripsyon ouvri pou ane plan 2024 la te fini a 11:59 pm nan dat 11 desanm 2023. Tanpri kontinye tcheke sitwèb nou an pou dat peryòd enskripsyon ouvè ane plan 2025 la. 

Règleman Internal Revenue Service (IRS) pa pèmèt eksepsyon si ou rate dat limit enskripsyon ouvè a, kèlkeswa rezon ou. Enskri bonè pou evite tan rete lontan oswa lòt pwoblèm ki ka rive pandan dènye kèk jou peryòd enskripsyon ouvè a ki ka lakòz ou rate dat limit la.