Pwofesyonèl HR

Resous

Resous sa yo disponib pou pratikan relasyon anplwaye M/C sou envitasyon sou yon sit SharePoint ki pwoteje pa modpas. 

Resous sou entènèt OER

Imaj plan Eta New York.

ArbWeb/DART se yon seri de koleksyon.

ArbWeb se yon koleksyon tout desizyon abitraj sou doleyans kontra yo epi li gen ladan desizyon tout inite negosyasyon yo.

DART (Disciplinary Arbitration Research Tool) se yon koleksyon desizyon abitraj disiplinè.