Inite Sèvis Enstitisyonèl (ISU) - 04

Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil, Inc., Local 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)
Inite Sèvis Enstitisyonèl (ISU) - 04

Inite Sèvis Enstitisyonèl (ISU) - 04

Reprezante pa Asosyasyon Anplwaye Sèvis Sivil Lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Inite Sèvis Enstitisyonèl la gen ladan l prensipalman anplwaye ki responsab pou bay moun ki nan enstitisyon Leta yo swen terapetik ak gadyen, tankou sa yo ki dirije pa. Biwo Sante Mantal ak Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo. Inite sa a gen ladan èd terapi sante mantal, èd devlopman, enfimyè pratik ki gen lisans, travayè sèvis manje, ak èd divizyon jèn yo.

Kontra Akò