Kontwòl Entèn yo

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine fason pou evite erè, anpeche fwod, epi redwi fatra nan gouvènman Eta New York.

Sijè

  • Definisyon yon pwogram kontwòl entèn
  • Enpòtans pwogram kontwòl entèn yo
  • Eleman nan yon pwogram kontwòl entèn yo
  • Kalite aktivite kontwòl
  • Wòl ak responsablite anplwaye yo

Longè

Apeprè 30 minit