Règ sou enfòmasyon prive sou Entènèt

Entwodiksyon

Mèsi paske w te vizite sit entènèt Biwo Relasyon Anplwaye Eta Eta New York (OER). Sitwèb sa a fèt pou rann li pi fasil ak pi efikas pou moun ki nan gouvènman an ak piblik la kominike avèk OER. OER rekonèt ke li enpòtan pou itilizatè yo gen konfyans ke vi prive yo pwoteje lè yo vizite sit entènèt OER la.

Dapre dispozisyon Lwa sou Sekirite ak Konfidansyalite Entènèt la, Lwa sou Libète Enfòmasyon, ak Lwa sou Pwoteksyon Pèsonèl Konfidansyalite, règleman sa a dekri pratik sou vi prive OER konsènan enfòmasyon yo kolekte nan men itilizatè sitwèb sa a. Règleman sa a dekri ki enfòmasyon yo kolekte epi kijan yo itilize enfòmasyon sa yo. Paske règleman sou enfòmasyon prive sa a aplike sèlman pou sitwèb sa a, ou ta dwe egzaminen politik sou enfòmasyon prive nenpòt sitwèb, enkli lòt sit entènèt ajans leta yo, ou jwenn aksè nan sitwèb sa a atravè yon hyperlink oswa otreman.

Pou rezon politik sa a, "enfòmasyon pèsonèl" vle di nenpòt enfòmasyon ki konsène yon moun natirèl ki, akòz non, nimewo, senbòl, mak, oswa lòt idantifyan, ka itilize pou idantifye moun sa a. OER pa kolekte okenn enfòmasyon pèsonèl sou ou sof si ou bay enfòmasyon sa yo volontèman lè w voye yon imèl oswa lè w kòmanse yon tranzaksyon sou entènèt, tankou yon sondaj, anrejistreman, oswa fòm lòd.

Enfòmasyon yo kolekte otomatikman lè w vizite sitwèb sa a

Lè w ap vizite sit entènèt sa a, OER kolekte epi estoke enfòmasyon sa yo otomatikman sou vizit ou a.

 • Adrès Pwotokòl Entènèt la ak non domèn yo itilize, men se pa adrès imel la. Adrès Pwotokòl Entènèt la se yon idantifyan nimerik ki bay swa founisè sèvis entènèt ou oswa dirèkteman nan òdinatè w lan.
 • ki kalite navigatè ak sistèm opere ou te itilize a
 • dat ak lè ou te vizite sit sa a
 • paj wèb oswa sèvis ou te jwenn nan sit sa a
 • sit entènèt ou te vizite anvan ou te vin sou sit entènèt sa a
 • sit entènèt ou vizite a pandan w ap kite sit entènèt sa a
 • si ou telechaje yon fòm, fòm ki te telechaje a

Okenn nan enfòmasyon ki anwo yo pa konsidere kòm enfòmasyon pèsonèl.

Yo itilize enfòmasyon yo kolekte otomatikman pou amelyore kontni sit entènèt sa a epi pou ede OER konprann kijan itilizatè yo ap kominike avèk sitwèb la. Yo kolekte enfòmasyon sa yo pou analiz estatistik, pou detèmine ki enfòmasyon ki pi plis ak pi piti enterè itilizatè nou yo, epi pou amelyore itilite materyèl ki disponib sou sitwèb la. Enfòmasyon yo pa kolekte pou rezon maketing komèsyal epi OER pa gen otorizasyon pou vann oswa otreman divilge enfòmasyon yo kolekte nan sit entènèt la pou rezon maketing komèsyal yo.

Bonbon

Bonbon yo se dosye tèks senp ki estoke sou navigatè entènèt ou a pou bay yon mwayen pou fè distenksyon ant itilizatè sit entènèt sa a. Itilizasyon bonbon se yon pratik nòmal nan mitan sit entènèt Entènèt yo. Pou pi byen sèvi ou, nou ka sèvi ak "cookie sesyon" pou amelyore oswa personnaliser vizit ou a sou sit entènèt sa a. Yo ka kreye bonbon sesyon otomatikman sou aparèy ou itilize pou jwenn aksè nan sit entènèt OER la. Cookie sesyon sa yo pa genyen enfòmasyon pèsonèl epi yo pa konpwomèt vi prive w oswa sekirite w. Nou ka sèvi ak karakteristik bonbon pou estoke yon etikèt ki idantifye owaza sou aparèy ou itilize pou jwenn aksè nan sit entènèt sa a. Yon sesyon bonbon efase pandan operasyon navigatè w la oswa lè navigatè w la fèmen.

Lojisyèl ak pyès ki nan konpitè ou itilize pou jwenn aksè nan sit entènèt la pèmèt ou refize nouvo bonbon oswa efase bonbon ki egziste deja. Refize oswa efase bonbon sa yo ka limite kapasite w pou pran avantaj de kèk karakteristik sit entènèt sa a.

Enfòmasyon ki kolekte lè w voye yon imèl sou sitwèb sa a oswa ou kòmanse yon tranzaksyon sou entènèt

Pandan w vizite sitwèb sa a ou ka voye yon imèl bay OER. Yo pral kolekte adrès imel ou ak sa ki nan mesaj ou a. Enfòmasyon yo kolekte pa limite a karaktè tèks epi yo ka gen ladan fòma enfòmasyon odyo, videyo ak grafik ki enkli nan mesaj la. Adrès imel ou ak enfòmasyon ki nan mesaj ou a pral itilize pou reponn ou, pou adrese pwoblèm ou idantifye, oswa pou amelyore sit entènèt sa a. Adrès imel ou a pa kolekte pou rezon komèsyal epi OER pa gen otorizasyon pou vann oswa otreman divilge adrès imel ou pou rezon komèsyal yo.

Pandan vizit ou a sou sitwèb sa a ou ka kòmanse yon tranzaksyon tankou yon sondaj, anrejistreman, oswa fòm lòd. Enfòmasyon yo, ki gen ladan enfòmasyon pèsonèl, ou te ofri volontè nan kòmanse tranzaksyon an se OER itilize pou opere pwogram OER. OER ka divilge enfòmasyon yo kolekte pa OER pou rezon sa yo ke yo ka detèmine rezonab apati nati ak kondisyon tranzaksyon an anrapò ak enfòmasyon yo te soumèt. Pa egzanp, si w ranpli yon aplikasyon pou yon kou fòmasyon ki gen rapò ak travay sou Entènèt, enfòmasyon sa yo ka pataje ak anplwayè w la.

OER pa fè espre kolekte enfòmasyon pèsonèl nan men timoun oswa kreye pwofil timoun atravè sit entènèt sa a. Sepandan, yo avèti Itilizatè yo ke koleksyon enfòmasyon pèsonèl yo soumèt nan yon imèl pral trete kòm si yo te soumèt pa yon adilt, epi yo ka, sof si lwa federal oswa lwa Eta a egzante, yo ka sijè a aksè piblik. OER ankouraje paran ak pwofesè yo pou yo patisipe nan aktivite Entènèt timoun yo epi pou yo bay konsèy chak fwa yo mande timoun yo bay enfòmasyon pèsonèl sou Entènèt.

Enfòmasyon ak Chwa

Jan nou note pi wo a, OER pa kolekte okenn enfòmasyon pèsonèl sou ou pandan vizit ou a sou sitwèb sa a sof si ou bay enfòmasyon sa yo volontèman lè w voye yon imèl oswa kòmanse yon tranzaksyon sou entènèt tankou yon sondaj, enskripsyon, oswa fòm lòd. Ou ka chwazi pa voye nou yon imèl, reponn yon sondaj, oswa ranpli yon fòm lòd. Pandan ke chwa ou pa patisipe nan aktivite sa yo ka limite kapasite w pou resevwa sèvis oswa pwodwi espesifik atravè sitwèb sa a, li p ap anpeche w mande sèvis oswa pwodwi nan OER pa lòt mwayen epi nòmalman pap gen yon enpak sou kapasite w pou pran. avantaj de lòt karakteristik nan sitwèb la, tankou Navigasyon oswa telechaje enfòmasyon ki disponib piblikman.

Divilgasyon enfòmasyon yo kolekte atravè sitwèb sa a

Koleksyon enfòmasyon atravè sitwèb sa a ak divilgasyon enfòmasyon sa yo sijè a dispozisyon Lwa sou Sekirite Entènèt ak Konfidansyalite. OER pral sèlman kolekte enfòmasyon pèsonèl atravè sit entènèt sa a oswa divilge enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè sit entènèt sa a si itilizatè a te dakò pou yo kolekte oswa divilgasyon enfòmasyon pèsonèl sa yo. Divilgasyon volontè enfòmasyon pèsonèl yo bay OER pa itilizatè a, kit yo mande l oswa li pa mande yo, sa reprezante konsantman pou OER kolekte ak divilgasyon enfòmasyon yo pou rezon itilizatè a te divilge enfòmasyon yo bay OER, jan yo te rezonab detèmine nan nati a ak divilgasyon enfòmasyon yo. kondisyon divilgasyon an.

Sepandan, OER ka kolekte oswa divilge enfòmasyon pèsonèl san konsantman itilizatè a si koleksyon an oswa divilgasyon an se:

 • nesesè pou akonpli devwa legal OER, oswa nesesè pou OER opere yon pwogram otorize pa lalwa, oswa otorize pa leta oswa federal lwa oswa règleman;
 • fèt dapre yon lòd tribinal oswa dapre lalwa;
 • nan bi pou yo valide idantite itilizatè a;
 • nan enfòmasyon yo dwe itilize sèlman pou rezon estatistik ki nan yon fòm ki pa ka itilize yo idantifye nenpòt moun an patikilye; oswa
 • obligatwa pou ajans anplwaye yo verifye patisipasyon nan fòmasyon oswa lòt pwogram OER ofri.

Anplis de sa, divilgasyon enfòmasyon, ki gen ladan enfòmasyon pèsonèl, kolekte atravè sitwèb sa a se sijè a dispozisyon Lwa sou Libète Enfòmasyon ak Lwa Pwoteksyon Pèsonèl Konfidansyalite.

OER gendwa divilge enfòmasyon pèsonèl bay otorite ki fè respekte lalwa federal oswa Eta yo pou fè respekte dwa OER kont aksè san otorizasyon oswa eseye aksè san otorizasyon nan byen teknoloji enfòmasyon OER yo.

Konsèvasyon enfòmasyon yo kolekte atravè sitwèb sa a

OER konsève enfòmasyon yo kolekte atravè sitwèb sa a ann akò ak egzijans pou kenbe dosye ak dispozisyon Lwa Eta New York sou zafè atizay ak kiltirèl. Ou ka jwenn enfòmasyon sou egzijans Lwa sou Afè ak Afè Kiltirèl nan http://www.archives.nysed.gov/records/laws-and-regulations-related-to-records .

An jeneral, konpayi hosting nou an kenbe mòso entènèt sèvis Entènèt yo, ki gen ladann fichye elektwonik oswa mòso otomatik ki kreye pou kontwole aksè ak itilizasyon sèvis Ajans yo bay atravè sitwèb sa a, konpayi hosting nou an konsève pou yon mwa kalandriye epi detwi. Enfòmasyon, ki gen ladan enfòmasyon pèsonèl, ke ou soumèt nan yon imèl oswa lè ou kòmanse yon tranzaksyon sou entènèt tankou yon sondaj, fòm enskripsyon, oswa fòm lòd yo konsève dapre orè pou kenbe dosye ak dispozisyon ki etabli pou dosye inite pwogram nan. kote ou te soumèt enfòmasyon an. Ou ka jwenn enfòmasyon konsènan konsèvasyon dosye sa yo ak orè dispozisyon yo atravè kontak sou Entènèt politik konfidansyalite ki endike nan règleman sa a.

Aksè ak koreksyon enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè sitwèb sa a

Nenpòt itilizatè ka soumèt yon demann bay ofisye konfòmite OER a pou detèmine si enfòmasyon pèsonèl ki gen rapò ak itilizatè a yo te kolekte atravè sit entènèt sa a. Nenpòt demann sa a dwe fèt alekri nan adrès ki anba a epi yo dwe akonpaye ak prèv rezonab idantite itilizatè a. Prèv idantite rezonab ka gen ladan verifikasyon yon siyati, enklizyon yon idantifyan jeneralman konnen sèlman itilizatè a, oswa menm jan idantifikasyon apwopriye. Adrès ofisye konfòmite konfidansyalite a se:

Atansyon: Ofisye Konfòmite Sit wèb Ajans la

Biwo Relasyon Anplwaye Eta Eta New York

2 Empire State Plaza 8yèm etaj

Albany, NY 12223

Ofisye konfòmite konfidansyalite a dwe, nan senk (5) jou ouvrab apre dat li resevwa yon demann apwopriye:

 • bay aksè a enfòmasyon pèsonèl yo;
 • refize aksè alekri, eksplike rezon ki fè yo; oswa
 • rekonèt li resevwa demann lan alekri, ki endike dat apwoksimatif lè demann lan pral akòde oswa refize, dat ki pa dwe plis pase trant (30) jou apati dat rekonesans an.

Nan ka OER te kolekte enfòmasyon pèsonèl ki gen rapò ak yon itilizatè atravè sit entènèt ajans Eta a epi yo dwe bay itilizatè a enfòmasyon sa a dapre demann itilizatè a, ofisye konfòmite konfidansyalite a dwe enfòme itilizatè a sou dwa li genyen pou mande sa. enfòmasyon pèsonèl yo dwe amande oswa korije dapre pwosedi ki tabli nan seksyon 95 Lwa sou Ofisye Piblik yo.

Konfidansyalite ak entegrite enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè sitwèb sa a

OER pran angajman fò pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè sitwèb sa a kont aksè, itilizasyon oswa divilgasyon san otorizasyon. An konsekans, OER limite aksè anplwaye a enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè sitwèb sa a sèlman anplwaye sa yo ki bezwen aksè a enfòmasyon an nan pèfòmans nan devwa ofisyèl yo. Anplwaye ki gen aksè a enfòmasyon sa yo oblije swiv pwosedi apwopriye anrapò ak nenpòt divilgasyon enfòmasyon pèsonèl yo.

Anplis de sa, OER te aplike pwosedi pou pwoteje entegrite nan byen teknoloji enfòmasyon li yo, ki gen ladan, men pa limite a, otantifikasyon, siveyans, odit, ak chifreman. Pwosedi sekirite sa yo te entegre nan konsepsyon, aplikasyon, ak operasyon chak jou nan sitwèb sa a kòm yon pati nan angajman kontinye nou an sekirite nan kontni elektwonik osi byen ke transmisyon elektwonik nan enfòmasyon.

Pou rezon sekirite sit entènèt ak kenbe disponiblite a nan sit entènèt la pou tout itilizatè, konpayi an hosting itilize pa OER anplwaye lojisyèl pou kontwole trafik yo idantifye tantativ san otorizasyon yo telechaje oswa chanje enfòmasyon oswa otreman domaje sit entènèt sa a.

Limit responsabilite nou

Enfòmasyon yo bay nan règleman sou enfòmasyon prive sa a pa ta dwe entèprete kòm bay biznis, konsèy legal, oswa lòt konsèy, oswa garanti kòm echèk-prèv sekirite nan enfòmasyon yo bay atravè sit entènèt sa a.

Lyen

Pou bay itilizatè yo sèten enfòmasyon, NYS bay lyen ki mennen nan sit entènèt ajans gouvènman lokal, Eta ak federal yo, ak sou sit wèb lòt òganizasyon yo. Yon lyen pa reprezante yon andòsman nan kontni, opinyon, presizyon, opinyon, politik, pwodwi, sèvis, oswa aksè nan sit entènèt sa a. Yon fwa ou konekte ak yon lòt sit entènèt ki soti nan sitwèb sa a, ki gen ladan youn ki kenbe pa Eta a, ou sijè a tèm ak kondisyon yo nan sit entènèt sa a, ki gen ladan, men pa limite a, règleman sou vi prive Entènèt li a.

Enfòmasyon sou kontak

Pou kesyon konsènan règleman sou enfòmasyon prive Entènèt sa a, tanpri kontakte:

[imel pwoteje]

(via imel)

- OSWA -

Atansyon: Ofisye Konfòmite Sit wèb Ajans la

Biwo Relasyon Anplwaye Eta Eta New York

2 Empire State Plaza 8yèm etaj

Albany, NY 12223

(via lapòs regilye)