Aksè Lang pou Anplwaye Frontline

Aksè Lang pou Anplwaye Frontline

Odyans lan

Anplwaye ki gen kontak dirèk ak piblik la, ak manadjè ak sipèvizè anplwaye ki gen kontak dirèk ak piblik la.

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize enfòmasyon sou enpòtans aksè nan lang ak fason ajans yo aplike Dekrè Egzekitif 26: Règleman Aksè Lang nan tout Eta a.

Sijè

  • Ki sa ki aksè nan lang
  • Dekrè Egzekitif 26 ak lwa aksè nan lang
  • Kominike nan lang klè
  • Bay sèvis aksè nan lang

Longè

Apeprè 45 minit