Buffalo State Child Care Center, Inc.

Konte yo sèvi
Erie
Adrès

State University College at Buffalo - Campus West, C-Wing
1300 Elmwood Avenue
Buffalo, NY 14222
United States

Telefòn716-878-5335
Buffalo State Child Care Center, Inc.

Buffalo State Child Care Center, Inc.

Te kòmanse ofri gadri: 1975

Buffalo State Child Care Center, ki ouvri pandan tout ane a 7:30 am - 5:30 pm, gen akreditasyon nasyonal atravè Asosyasyon Nasyonal pou Edikasyon Jèn Timoun (NAEYC). Sant lan sèvi timoun ak fanmi anplwaye Eta yo, tankou pwofesè ak anplwaye Buffalo State, ak kominote a an jeneral. Tout anplwaye Leta yo resevwa enskripsyon priyorite. Sant la gen kapasite pou sèvi 82 timoun nan pwogram tibebe, timoun piti, ak pwogram preskolè. Yo ofri tou yon pwogram ete pou timoun ki gen laj lekòl jiska laj 12 an. Pousantaj ekolaj yo abòdab epi yo enkli manje ak pwomnad.

Sant lan, ke Koalisyon Swen Timoun nan Fwontyè Niagara te nonmen Pwogram pou Ane a an 1999, angaje l pou l bay yon pwogram ki enkòpore pratik ak prensip ki apwopriye pou devlopman yo, epi ki suiv direktiv Asosyasyon Nasyonal pou Edikasyon Jèn Timoun yo.

Vizite sitwèb la nan: http://childcarecenter.buffalostate.edu/ . Ou ka kontakte direktè a nan: [email protected] .