Bugbee Children's Center

Konte yo sèvi
Otsego
Adrès

108 Ravine Parkway
Oneonta, NY 13820
United States

Telefòn607-436-2484

Bugbee Children's Center

Te kòmanse ofri gadri: 1985

Bugbee Children's Center ofri pwogram pou tibebe, timoun piti, ak pwogram preskolè, epitou li bay swen pou jou ferye, jou nèj ak ete pou jiska 40 timoun ki gen laj lekòl. Kapasite lisansye Sant lan se 168. Sant lan ouvri 7:00 am - 5:30 pm, pandan tout ane a. Bugbee Children's Center ofri timoun ak fanmi anplwaye Eta yo yon eksperyans inik swen bonè ak edikasyon, tankou pwofesè ak anplwaye SUNY Oneonta, ak pi gwo kominote Oneonta. Tout anplwaye Leta yo resevwa enskripsyon priyorite.

Sant lan kreye yon anviwonman ki an sekirite, ankourajan e ki enteresan kote timoun yo ka aprann, jwe ak eksplore. Sant lan kolabore tou ak Oneonta City School District pou bay 21 timoun swen inivèsèl Pre-K (UPK) ak swen konplè.  

Pou plis enfòmasyon vizite sitwèb la nan: https://suny.oneonta.edu/bugbee-childrens-center . Ou ka jwenn Sant lan tou pa imel nan: [email protected] .