Campus and Community Children's Center, Inc.

Konte yo sèvi
Chautauqua
Adrès

State University of New York at Fredonia
280 Central Ave
Fredonia, NY 14063
United States

Telefòn716-673-4662
Campus and Community Children's Center, Inc.

Campus and Community Children's Center, Inc.

Te kòmanse ofri gadri: 1974

Campus and Community Children's Center (CCCC) se yon pwogram k ap patisipe nan QUALITYstarsNY e li gen yon kapasite ki gen lisans pou 204 timoun nan twa pwogram li yo. Pwogram pou timoun piti a sèvi timoun ki gen laj uit semèn jiska senkan ki gen ladan tibebe, waddlers, ak timoun piti (itilize yon modèl Kontinwite Swen), ak timoun preskolè. Sant lan fonksyone apati 7:30 am jiska 5:30 pm pandan tout ane a.

Sitiye sou kanpis SUNY Fredonia, Sant lan gen ladan l chanm obsèvasyon modèn, yon jimnastik, senk salklas, ak twa bèl zòn pou jwe deyò. Pwogram kan ete uit semèn pou timoun ki gen laj 4 ak 12 ane yo ap kouri tou soti 7:30 am jiska 5:30 pm Avan lekòl (7:00 am - 8:30 am), apre lekòl (3:15 pm). – 5:30 pm), ak pwogram jou ferye (7:30 am – 5:30 pm) ki sitiye nan Wheelock Primary School ofri opsyon ki gen laj lekòl pou paran k ap travay oswa ki ale nan lekòl/fòmasyon. Yon pwogram lekòl matènèl, an patenarya ak Distri Lekòl Dunkirk City, ofri edikasyon lekòl matènèl tout jounen pandan ane lekòl la pou timoun twa ak kat ane nan School-4 Building nan Dunkirk .

Misyon CCCC se bay pwogram ki apwopriye pou devlopman ki itilize jwèt ak aprantisaj ki baze sou rechèch pou satisfè bezwen tout timoun yo. Sant lan sèvi pitit anplwaye Eta yo, tankou pwofesè ak anplwaye SUNY Fredonia, ak kominote a an jeneral. Tout anplwaye Leta yo resevwa enskripsyon priyorite.

Pou plis enfòmasyon: https://www.fredonia.edu/about/offices/campus-and-community-childrens-center . Kontakte Sant lan nan [email protected] oswa [email protected] .