Children's Center nan SUNY Brooklyn, Inc.

Konte yo sèvi
Wa yo
Adrès

State University of New York at Brooklyn - Health Science Center at Brooklyn
440 Lenox Rd.
Brooklyn, NY 11203
United States

Telefòn718-221-6160
Children's Center nan SUNY Brooklyn, Inc.

Children's Center nan SUNY Brooklyn, Inc.

Te kòmanse ofri gadri: 1989

Children's Center sitiye sou lakou lekòl la SUNY Health Science Center of Brooklyn k ap sèvi timoun ak fanmi anplwaye Eta a, ki gen ladan pwofesè ak anplwaye SUNY Brooklyn, ak kominote a an jeneral. Tout anplwaye Leta yo resevwa enskripsyon priyorite. Sant lan ofri yon pwogram ki apwopriye pou devlopman pou 60 timoun ki gen laj de mwa jiska senkan. Sant lan ofri yon pousantaj redui pou anplwaye ak elèv SUNY.

Sant lan ap kolabore ak Depatman Edikasyon Vil Nouyòk pou l ofri pwogram Inivèsèl Prematènèl (UPK) ak pwogram 3K.

Pou plis enfòmasyon, voye yon imèl Direktè a nan: [email protected] .