Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram Fòmasyon Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram ranbousman M/C

Gid ak Aplikasyon TRP 2022-2023

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou kou oswa evènman ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2022 jiska 31 mas 2023.Aplikasyon pou kou oswa evènman ki te kòmanse nan dat 1ye avril 2022 oswa apre, epi ki te fini anvan 22 jiyè 2022, dwe soumèt anvan 20 septanm 2022. 

2022 -2023 Gid ak Aplikasyon CLEFR

Anplwaye M/C yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye pou egzamen ki kòmanse pandan peryòd 1ye avril 2022 jiska 31 mas 2023.Aplikasyon pou egzamen ki te kòmanse nan dat 1ye avril 2022 oswa apre, epi ki te fini anvan 22 jiyè 2022, dwe soumèt anvan 20 septanm 2022. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik (PSWP)

Jesyon/Konfidansyèl (M/C) kapab enskri pou klas PSWP yo ofri atravè Pwogram Atelye Sèvis Piblik la san restriksyon. 

Pwogram Atelye Sèvis Piblik 

 

Yon anplwaye Eta Nouyòk ki gen yon tit Jesyon/Konfidansyèl (M/C) sekretè oswa sekretè elijib pou ale nan kou Skills for Success nan kategori kominikasyon entèpèsonèl, konpetans matematik, jesyon travay, ak konpetans ekri, si espas sa a pèmèt.