ilistrasyon te gen makè kote k ap deplase sou yon kat jeyografik

Navige tranzisyon nan espas travay la

Yon Gid pou Anplwaye

Navigasyon tranzisyon nan espas travay la - Yon gid pou anplwaye yo

Kòd kou SLMS

GOER_NTW_EE

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine eksperyans yo ak atitid yo konsènan chanjman. Yo pral diskite tou sou modèl pou reflechi sou chanjman, pou konstwi rezistans, ak pou devlope estrateji pou fè fas ak chanjman.

Sijè

  • Chanje modèl ak konsèp kle yo
  • Reyaksyon emosyonèl pandan tan chanjman
  • Bati rezistans

Longè

Mwatye jou