Ilistrasyon twa moun k ap navige nan bato ki fèt ak origami

Navige tranzisyon nan espas travay la

 Yon Gid pou Manadjè ak Sipèvizè

Navige Tranzisyon nan Espas Travay la - Yon Gid pou Manadjè ak Sipèvizè

Kòd kou SLMS

GOER_NTW_MS

Odyans lan

Tout sipèvizè oswa anplwaye Eta New York ki enterese nan sipèvizyon

Deskripsyon

Patisipan yo pral sèvi ak yon varyete aktivite gwoup pou ranfòse zouti ak teknik ki pral ede yo ak anplwaye yo avèk siksè navige tranzisyon nan espas travay la. Patisipan yo pral devlope yon plan aksyon pèsonèl pou aplike nan chan travay la.

Sijè

  • Chanje modèl ak konsèp kle yo
  • Rezistans nan chanjman
  • Kominike chanjman
  • Aplikasyon pou aprann
  • Resous ak zouti pou manadjè ak sipèvizè

Longè

Yon jou