Sit SharePoint Kominote Fòmasyon Eta New York

Sit SharePoint Kominote Fòmasyon Eta Nouyòk la bay yon kote pou enfòmasyon sou fòmasyon ki disponib nan Biwo Relasyon Anplwaye Mendèv ak Inite Devlopman Òganizasyonèl.

Pou kesyon oswa pou mande enfòmasyon sou aksè nan sit SharePoint la tanpri kontakte Workforce and Organizational Development Unit nan (518) 474-6772 oswa [email protected] .