Lwa Eta Eta New York sou dwa pou konnen

Lwa Eta Eta New York sou dwa pou konnen

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Y ap fè patisipan yo konnen dwa yo genyen pou yo jwenn enfòmasyon sou materyèl danjere yo ka ekspoze nan espas travay la. Yo pral bay patisipan yo tou enfòmasyon ki nesesè pou travay san danje.

Sijè

  • Dwa anplwaye yo dapre Lwa Dwa Eta Nouyòk pou Konnen
  • Fèy done sekirite ak etikèt chimik
  • Idantifikasyon sibstans toksik nan zòn travay yo
  • Ki jan pwodwi chimik yo antre nan kò a
  • Danje sante egi ak kwonik
  • Fason pou redwi risk pou yo ekspoze

Longè

Apeprè 20 minit