men k ap travay ak kalkilatris ak papye

NYS/UUP JLMC CLEFR Pwogram

Gid 2024 ak Aplikasyon yo disponib kounye a.

NYS/UUP Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans JLMC (CLEFR)

Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans Komite Konjwen Travay-Jesyon Pwofesyon New York State/Univèsite Inivèsitè (NYS/UUP JLMC CLEFR) ranbouse depans egzamen pou premye fwa sètifikasyon, lisans, oswa deziyasyon anplwaye UUP reprezante yo. Pwogram JLMC CLEFR NYS/UUP pèmèt anplwaye yo amelyore konpetans ki gen rapò ak travay yo nan pwofesyon yo epi jwenn konesans ak ladrès ki nesesè pou opòtinite pwomosyonèl ak mobilite karyè nan State University of New York (SUNY). Peryòd pwogram aktyèl la soti nan janvye 1, 2024 rive desanm 31, 2024.

Frè pou renouvle sètifikasyon, lisans, oswa deziyasyon yon anplwaye te deja jwenn yo kounye a ranbousab atravè Pwogram Sètifikasyon ak Lisans Ranbousman-Renouvèlman (CLRP-Renewal). Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a isit la: NYS/UUP JLMC CLRP-Renouvèlman