Foto yon gwoup anplwaye yo

Konbat diskriminasyon nan espas travay la

Anplwaye yo, entèn yo, ak kontraktè yo gen dwa pou yo pa fè diskriminasyon ilegal.

Pèfòmans avanse

Flex Spending Account Open Enrollment
Kont Depans Flex la ede anplwaye Eta yo peye pou swen sante elijib, swen depandan, ak depans adopsyon ak dola anvan taks. Peryòd enskripsyon ouvè 2024 la soti 1ye novanm jiska 11 desanm 2023 a 11:59 pm. Pou plis enfòmasyon oswa pou w enskri, chwazi bouton ENROLE NOW la oswa rele 800-358-7202.
Pwogram Asistans Anplwaye
1-800-822-0244
Rele pou èd ak pwoblèm
Konfidansyèl - Volontè - Pa gen Pri
24 èdtan pa jou - 7 jou pa semèn - 365 jou pa ane
Orè Salè
Lis orè salè anplwaye leta yo
ANPLWAYE
Sendika yo

Akò negosyasyon kolektif sendika yo, orè salè, ak pwogram fòmasyon

Jesyon/Konfidansyèl

Manyèl M/C, orè salè, ak pwogram fòmasyon