Prevansyon vyolans nan espas travay

Prevansyon vyolans nan espas travay

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine egzijans legal ak regilasyon ke chak ajans dwe ranpli nan domèn prevansyon vyolans nan espas travay la.

Sijè

  • Evalyasyon risk
  • Ratrapaj risk ki egziste deja yo
  • Mezi prevantif
  • Kondisyon pou rapò

Longè

Apeprè 60 minit