Konfidansyalite ak Sekirite Enfòmasyon sou Sante

Konfidansyalite ak Sekirite Enfòmasyon sou Sante

Odyans lan

Anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezonye) ak kontraktè k ap travay nan domèn swen sante oswa ki gen aksè a enfòmasyon prive sou sante 

Deskripsyon

Patisipan yo pral suiv yon diskisyon sou lwa sou enfòmasyon prive ak sekirite ki pwoteje enfòmasyon sante pasyan yo nan New York ak fason yo afekte aktivite travay ou chak jou. Anplis de sa, patisipan yo pral eksplore lwa espesifik sou sante mantal, VIH, andikap devlopman, ak/oswa abi alkòl ak sibstans.

Sijè

  • Lwa sou enfòmasyon prive ak sekirite sou enfòmasyon sante yo
  • Dwa pasyan yo
  • Itilize ak divilgasyon
  • Pi bon pratik

Longè

Apeprè 30 minit