Federasyon Anplwaye Piblik, AFL-CIO (PEF)

Federasyon Anplwaye Piblik, AFL-CIO (PEF)

Pwogram pou Anplwaye PEF reprezante

Anplwaye Inite Sèvis Pwofesyonèl, Syantifik ak Teknik yo reprezante pa Federasyon Anplwaye Piblik, AFL–CIO (PEF). Atik 15 Akò Negosyasyon Kolektif Eta New York/PEF etabli Komite Devlopman Pwofesyonèl - PDC - kòm yon Komite Jesyon Travayè ansanm, epi li bay finansman nan chak ane kontra yo pou adrese pwoblèm devlopman pwofesyonèl. PDC reyini pou revize, apwouve ak finanse pwogram k ap adrese bezwen devlopman pwofesyonèl anplwaye ki reprezante PEF yo.

Pwogram Atelye Sèvis Piblik

Atelye Pwogram Atelye Sèvis Piblik yo ofri nan tout eta a epi yo adrese bezwen devlopman pwofesyonèl anplwaye PEF reprezante ak Jesyon/Konfidansyèl (M/C).

Pwogram Atelye Sèvis Piblik 

 

 


 

Pwogram ranbousman

 

 

Ranbousman Kolèj Kolèj (CTR) ak Ranbousman Ranbousman Kolèj Enfimyè Enfimyè (NECTR)

Anplwaye ki reprezante PEF yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ekolaj ki kalifye yo fè pou kou ki kòmanse pandan ane kalandriye 2024 nan pwogram CTR ak NECTR yo. Ou ka jwenn direktiv ki ajou pou pwogram ane sa a anba a. Tanpri sonje ke gen plizyè chanjman nan pwogram nan, ki gen ladan metòd ranbousman an ak pwosesis aplikasyon an.

Aplikan yo kapab kounye a soumèt demann ranbousman elektwonikman, epitou yo ka kontwole sitiyasyon demann ranbousman ou sou Entènèt. Chwazi lyen Portal Aplikasyon sou Entènèt ki anba a pou w konekte. 

Pwogram Ranbousman Atelye ak Seminè (WSR) ak Pwogram Ranbousman Ranbousman Atelye ak Seminè Enfimyè yo (NEWSR)

Anplwaye ki reprezante PEF yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo fè pou evènman edikasyonèl ki kòmanse pandan ane kalandriye 2024 anba Pwogram WSR la. Ou ka jwenn direktiv ki ajou pou pwogram ane sa a anba a. Tanpri sonje ke pwosesis aplikasyon an chanje pou pwogram ane sa a.

Aplikan yo kapab kounye a soumèt demann ranbousman elektwonikman, epitou yo ka kontwole sitiyasyon demann ranbousman ou sou Entènèt. Chwazi lyen Portal Aplikasyon sou Entènèt ki anba a pou w konekte. 

Portal Aplikasyon sou Entènèt

Pwogram Ranbousman Frè Egzamen Sètifikasyon ak Lisans (CLEFR).

Anplwaye ki reprezante PEF yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo te fè pou evènman edikasyonèl ki kòmanse pandan ane kalandriye 2024 anba Pwogram CLEFR la. Ou ka jwenn direktiv ki ajou pou pwogram ane sa a anba a. Tanpri sonje ke pwosesis aplikasyon an chanje pou pwogram ane sa a.

Aplikan yo kapab kounye a soumèt demann ranbousman elektwonikman, epitou yo ka kontwole sitiyasyon demann ranbousman ou sou Entènèt. Chwazi lyen Portal Aplikasyon sou Entènèt ki anba a pou w konekte. 

Portal Aplikasyon sou Entènèt

Pwogram Pilòt Sètifikasyon ak Renouvèlman Lisans Frè Ranbousman (CLRFR).

Anplwaye ki reprezante PEF yo kapab kounye a aplike pou ranbousman pou depans ki kalifye yo te fè pou evènman edikasyonèl ki kòmanse pandan ane kalandriye 2024 anba Pwogram CLRFR la. Ou ka jwenn direktiv ki ajou pou pwogram ane sa a anba a. Tanpri sonje ke pwosesis aplikasyon an chanje pou pwogram ane sa a.

Aplikan yo kapab kounye a soumèt demann ranbousman elektwonikman, epitou yo ka kontwole sitiyasyon demann ranbousman ou sou Entènèt. Chwazi lyen Portal Aplikasyon sou Entènèt ki anba a pou w konekte. 

Portal Aplikasyon sou Entènèt