Akomodasyon rezonab pou piblik la

Akomodasyon rezonab pou piblik la

Odyans lan

Anplwaye ki gen kontak dirèk ak piblik la, jan ajans lan detèmine

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize enstriksyon pou aplike demann aranjman rezonab lè yo kominike dirèkteman ak piblik la.

Remak: Manadjè ak sipèvizè k ap ranpli seri akomodasyon rezonab pou sipèvizè yo PA oblije ranpli kou sa a. Yo bezwen ranpli eleman RA Piblik la.

Longè

Apeprè 20 minit