Seri akomodasyon rezonab pou sipèvizè yo

Seri akomodasyon rezonab pou sipèvizè yo

Odyans lan

Tout sipèvizè (sa yo enkli Egzekitif, Avoka Jeneral, ak Direktè Resous Imèn); Deziyen pou Akomodasyon Rezonab (DRAs); ak anplwaye nan Biwo Avoka ak Resous Imèn jan ajans yo detèmine

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize pwosedi pou enplemante aranjman rezonab nan ajans Eta Eta New York pou aplikan ak anplwaye ki gen andikap ak an koneksyon avèk obsèvans relijye yo, ansanm ak piblik la.

Sijè

  • Akomodasyon rezonab nan obsèvans oswa pratik relijye yo
  • Akomodasyon rezonab pou aplikan ak anplwaye ki gen andikap nan ajans Eta New York
  • Akomodasyon rezonab nan pwogram ak sèvis pou moun ki gen andikap

Longè

Apeprè 70 minit