Rent Regulation Services Unit (RRSU) - 67

Konsèy Distri 37 nan AFSCME, AFL-CIO (DC-37)
Rent Regulation Services Unit (RRSU) - 67

Rent Regulation Services Unit (RRSU) - 67

Reprezante pa Konsèy Distri 37, AFSCME, AFL-CIO, Inite Sèvis Règleman Lwaye a gen ladann anplwaye nan Divizyon Lojman ak Renouvèlman Kominote ki ede nan administrasyon kontwòl ak estabilizasyon lwaye Vil Nouyòk. Inite a gen ladann egzaminatè lwaye ak enspektè, asistan biwo, ak avoka.

Kontra Akò