Mande Dosye Biwo Relasyon Anplwaye Atravè Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Mande Dosye Biwo Relasyon Anplwaye Atravè Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Apèsi sou lekòl la

Lwa sou Libète Enfòmasyon ("FOIL"), Atik 6 (Seksyon 84-90) Lwa sou Ofisye Piblik Eta Eta New York yo, bay dwa piblik pou jwenn aksè nan dosye ajans gouvènman yo kenbe ak sèten eksepsyon. 

"Dosye" vle di nenpòt enfòmasyon ki kenbe, kenbe, ranpli, pwodui oswa repwodui pa, avèk oswa pou ajans sa a, nan nenpòt fòm fizik ki gen ladan, men pa limite a, rapò, deklarasyon, egzamen, memorandòm, opinyon, dosye, dosye, liv, manyèl, bwochi, fòm, papye, desen, desen, kat, foto, lèt, mikrofim, kasèt òdinatè oswa disk, règ, règleman oswa kòd.

Mande Dosye

Soumèt yon demann FOIL

 

Poste yon demann alekri bay:

          Ofisye Aksè Dosye yo
Biwo Relasyon Anplwaye
2 Empire State Plaza, Suite 1201
Albany, New York 12223

Imèl yon demann alekri bay:

          [imel pwoteje]

Fakse yon demann alekri nan: (518) 486-7303

Soumèt yon demann pou dosye an pèsòn :

Soumèt yon demann pou dosye an pèsòn: Biwo nou yo sitiye nan Agency Building 2, 12th Floor, Empire State Plaza, Albany, New York. Lè w ap antre nan Agency Building 2 soti nan nivo konkou a, avize anplwaye sekirite a ke ou ta renmen mande dosye. Anplwaye sekirite yo pral kontakte Biwo Aksè Dosye yo, epi yon manm pèsonèl la ap bay asistans. Tanpri konnen dosye yo bezwen revize anvan divilgasyon yo. Kòm yon rezilta, dokiman ak dosye p ap disponib imedyatman.

Pwosesis FOIL

Nan senk jou ouvrab apre nou resevwa yon demann alekri pou yon dosye ki rezonab, n ap voye yon lèt ba ou swa: fè dosye sa a disponib; refize demann sa a alekri; oswa bay yon rekonesans alekri pou resevwa demann sa a. Si ou pa resevwa yon lèt nan senk jou ouvrab, tanpri kontakte nou nan (518) 473-1416 oswa [email protected] .

Yon lèt rekonesans ap ba ou yon estimasyon ki lè dosye ou mande yo ap disponib, ki pral rezonab nan sikonstans demann lan. Dat sa a detèmine pa kantite dokiman ou mande yo, fòma yo, disponiblite yo, tan li pran pou redije nenpòt enfòmasyon ki pa ka divilge dapre FOIL, tan li pran pou rasanble dokiman yo, ak lòt faktè. 

Si dosye ou mande yo mande pou w peye yon frè, w ap fè w konnen anvan yo ba w dosye yo. Frè a dwe peye davans pa chèk oswa money order ki fèt nan men Biwo Relasyon Anplwaye yo. Sòf si lalwa preskri yon lòt frè, Lwa sou Ofisye Piblik §87(1) otorize yon ajans pou l mande yon frè 25¢ pou chak kopi pou kopi dosye jiska 9”x 14”, oswa pri aktyèl pou repwodwi yon dosye. Nan detèmine pri aktyèl la pou pwodwi yon dosye, yon ajans ka gen ladan sèlman:

  • yon kantite lajan ki egal a salè èdtan yo atribiye a anplwaye ajans ki pi ba a ki gen konpetans ki nesesè pou prepare dosye yo mande a, si yo bezwen omwen de zè tan anplwaye ajans lan pou prepare yon kopi dosye a (yo) mande;
  • pri aktyèl la nan aparèy depo oswa medya yo bay moun ki fè demann lan nan konfòme li avèk demann sa a; epi
  • pri aktyèl ajans lan pou angaje yon sèvis pwofesyonèl deyò pou prepare yon kopi yon dosye, men se sèlman lè ekipman teknoloji enfòmasyon ajans lan pa apwopriye pou prepare yon kopi, si sèvis sa yo itilize pou prepare kopi a.

 

Yon fwa yo prepare dosye yo mande yo, ou ka resevwa dosye yo pa imel, faks, papye, CD/DVD, oswa USB. Dosye yo disponib pou enspeksyon, sou randevou, nan jou ouvrab ant 10:00 am ak 4:00 pm nan Biwo Aksè Dosye, Biwo Relasyon Anplwaye, 2 Empire State Plaza, Suite 1201, Albany, New York 12223. Ou ka pran yon randevou. yon randevou pou enspeksyon an pèsòn nan dosye lè w rele (518) 473-1416.

Dwa pou Fè Apèl

Dapre dispozisyon Lwa sou Ofisye Piblik yo, ou ka fè apèl kont yon detèminasyon FOIL. Si ou vle soumèt yon apèl konsa, ou dwe fè sa nan 30 jou apre repons alekri a demann FOIL ou a. Tanpri mete yon kopi demann orijinal la pou dosye ak yon kopi lèt repons FOIL ou te resevwa ansanm ak lèt apèl ou a bay: 

          Michael Volforte, Direktè

          Biwo Relasyon Anplwaye
2 Empire State Plaza, Suite 1201
Albany, New York 12223

Yo pral enfòme w alekri sou desizyon an nan dis jou ouvrab apre nou resevwa yon apèl konsa. Tanpri endike Nimewo Demann FOIL la lè w ap koresponn sou sijè sa a.

Lis matyè yo

Sa ki anba la a se yon lis aktyèl dosye, pa sijè, ke ajans sa a kenbe. Kèk nan dosye ki nan lis yo ka egzante de divilgasyon dapre Lwa sou Libète Enfòmasyon.

Gade lis sijè OER nan dosye yo

Konsèy itil

Pou plis enfòmasyon sou FOIL, tanpri vizite sitwèb Komite Eta New York pou Gouvènman Ouvè .

Lè w ap soumèt yon demann FOIL:

  • Fè espesifik ke posib nan dekri dosye yo mande yo. Mete dat ki enpòtan, non, deskripsyon, elatriye. Gade langaj sigjere pou yon demann FOIL soti nan Komite pou Gouvènman Ouvè.
  • Espesifye si w ta renmen enspekte dosye yo oswa si w ta renmen voye kopi dosye yo ba ou.
  • Si dosye yo disponib, presize kijan ou vle voye yo, sa vle di pa lapòs ameriken, imèl oswa faks. Nou ka chwazi voye dosye yo pa lapòs Etazini, si ou te mande yon gwo kantite dosye, pou sekirite oswa lòt rezon enpòtan. N ap fè w konnen nenpòt frè pou repwodui dosye sa yo anvan yo voye yo ba ou.
  • Mete imèl ou, adrès lapòs ak nimewo faks ou, ansanm ak yon nimewo telefòn kote ou ka jwenn ou nan lè ouvrab yo, si li nesesè pou klarifye demann ou an.
  • Tanpri sonje ke ajans lan pa oblije kreye yon nouvo dosye an repons a demann FOIL.