Arasman Seksyèl nan Espas Travay la

Arasman Seksyèl nan Espas Travay la

Odyans lan

Tout anplwaye Branch Egzekitif Eta New York (aplentan, a tan pasyèl, ak sezon) ak kontraktè yo

Deskripsyon

Patisipan yo pral egzamine diskriminasyon ki baze sou sèks, sa ki reprezante konpòtman ki pa apwopriye nan espas travay la, ak kondisyon pou fè rapò. Y ap kouvri dwa tout anplwaye leta pou yo travay nan yon anviwonman ki pa gen diskriminasyon, ki gen ladan tout fòm arasman.

Sijè

  • Diskriminasyon nan travay
  • Definisyon tèm kle yo
  • Responsablite sipèvizè
  • Envestigasyon ak aksyon korektif
  • Etid ka

Longè

Apeprè 45 minit