elèv yo nan yon salklas

Aprantisaj ak Devlopman nan tout Eta a

Aprantisaj ak Devlopman nan tout Eta a

Fòmasyon

Statewide Learning and Development Catalog April through July 2022
Enfòmasyon sou klas vityèl ki disponib pou anplwaye Eta New York.
Liy dirèk fòmasyon
518-474-6370
Rele pou jwenn enfòmasyon ajou konsènan ranvwa klas yo.
Sèvis Konsiltasyon Ajans yo

OER ofri asistans konsiltasyon bay Ajans Eta Nouyòk yo nan domèn devlopman òganizasyon, planifikasyon estratejik, ak fasilite gwoup. Tanpri kontakte Mendèv ak Devlopman òganizasyonèl nan [email protected] oswa (518) 474-6772 pou kòmanse.