Prevansyon swisid se biznis tout moun:

Yon Fòmasyon Debaz pou Nouyòkè yo

Prevansyon swisid se biznis tout moun: Yon fòmasyon de baz pou Nouyòkè yo

Kòd kou SLMS: OMH-M-SPEB-2021

Odyans lan: Ajans ak Otorite Branch Egzekitif Eta Eta New York

Deskripsyon: Fòmasyon ki baze sou videyo ki montre kijan tout moun ka aprann rekonèt siy avètisman pou swisid nan moun nou konnen, nou fèk rankontre, oswa nan tèt nou.Fòmasyon sa a anseye elèv yo sou twa R yo pou anpeche swisid: rekonèt, reponn, epi refere. Fòmasyon an sèvi ak done, yon temwayaj premye moun, ak yon senaryo pou ilistre gid aksyon yon telespektatè ta dwe pran pou anpeche swisid.

Sijè

  • Dekri twa R yo pou anpeche swisid:
    • Rekonèt: Konsyan de siy avètisman yo lè l sèvi avèk akwonim FAST (Santiman; Aksyon, chanjman nan konpòtman; Sitiyasyon; Pale sou swisid).
    • Reponn: Angaje ak moun ki konsène w la
    • Refer: Aksyon pou pran pou refere pou asistans.

Longè: 20 minit (videyo jwe an plen san opsyon pou pran yon poz)