moun nan tablo nan anviwònman fòmasyon

Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl

Fòmasyon ak pwogram devlopman pwofesyonèl, benefis ekolaj, ak Sistèm Jesyon Aprantisaj Leta (SLMS) pou anplwaye Leta yo.
Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl
Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl

Fòmasyon ak pwogram devlopman pwofesyonèl amelyore konpetans ak konpetans nan travay anplwaye Eta New York yo. Gen kèk pwogram ak sèvis ki disponib pou tout anplwaye Eta yo pandan ke lòt yo disponib sèlman pou anplwaye ki nan yon inite negosyasyon an patikilye.

Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl
Aprantisaj ak Devlopman nan tout Eta a

Anplwaye Leta yo ka jwenn aksè nan kou ak resous pou ankouraje opòtinite aprantisaj

Sistèm Jesyon Aprantisaj Eta a (SLMS)

Sistèm Jesyon Aprantisaj Eta a (SLMS) pèmèt anplwaye leta yo enskri pou klas yo, pran kou sou entènèt, epi swiv istwa fòmasyon.