Paj enfòmasyon vandè

Demann pou pwopozisyon (RFP)

Prim akizisyon sous sèl

Lwa sou Lobbying Akizisyon Eta New York

Règleman Vwayaj pou Konsiltan yo

Biznis ki posede pou minorite ak fanm (MWBE)

Ou ka jwenn enfòmasyon konsènan pwogram NYS MWBE ki gen ladan anyè MWBE, sètifikasyon, ak èd pou devlopman biznis lè w vizite sitwèb Divizyon Minorite ak Devlopman Biznis Fanm Eta Eta New York.

Plan Itilizasyon MWBE ak Egzansyon

Biznis pou Veteran ki andikape sèvis yo (SDVOB)

Ou ka jwenn enfòmasyon konsènan pwogram NYS SDVOB ki gen ladan anyè SDVOB, sètifikasyon, konfòmite ak rapò, ak aktivite sansibilizasyon lè w vizite sitwèb Devlopman Biznis Veteran Sèvis Divizyon Eta Nouyòk la .