Jwe ak playdough

Kisa Sant Swen Timoun Rezo Eta New York ofri

NYS Network Child Care Centers ofri priyorite pou enskripsyon pitit anplwaye leta yo ak plis ankò.
Kisa Sant Swen Timoun Rezo Eta New York ofri

Kisa Sant Swen Timoun Rezo Eta New York ofri

 • Priyorite enskripsyon pou pitit anplwaye leta yo
 • Enskripsyon bay manm kominote a lè espas disponib
 • Anplwaye ki gen diplòm bakaloreya oswa metriz
 • Asirans ke pitit ou a nan yon pwogram ki gen lisans
 • Lapè nan tèt ou ki soti nan gen pitit ou tou pre
 • Pwogramasyon ki apwopriye pou devlopman pou tibebe, timoun piti, ak timoun preskolè
 • Patisipasyon pwogram nan QUALITYstarsNY (Sistèm Evalyasyon Kalite ak Amelyorasyon Eta New York pou pwogram timoun piti)
 • Orè fleksib pou tibebe yo fè yon ti dòmi epi yo manje selon pwòp bezwen yo, pa sou yon orè gwoup
 • Pwogram kan ete pou timoun ki gen laj lekòl nan anpil sant
 • Pwogram estimile ki fèt pou satisfè bezwen timoun piti yo
 • Pwogram Inivèsèl Prematènèl (UPK) yo ofri nan plizyè sant
 • Ti goute ak manje nourisan
 • Opòtinite pou manman yo retounen nan travay men kontinye bay tete
 • Yon estrikti jesyon san bi likratif ak opòtinite pou anplwaye leta yo sèvi nan yon konsèy