Timoun k ap eksplore lanati

Ki sa paran yo ta dwe chèche nan yon pwogram gadri

Piblikasyon ak resous pou ede lè w ap chèche gadri.
Ki sa paran yo ta dwe chèche nan yon pwogram gadri

Konsèy ak Resous

Sèvis Travay-Lavi konprann enpòtans pou evalye ak chwazi yon bon kalite sitiyasyon swen pou pitit ou a. Nou rekòmande piblikasyon sa yo ki te pwodwi pa Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS). OCFS ofri bwochi ki gen konsèy, resous, ak lis enfòmasyon enpòtan pou chèche pandan vizit ou a. Pou telechaje bwochi yo, klike sou lyen dirèk OCFS anba a.

 

QUALITYstarsNY

QUALITYstarsNY se yon evalyasyon kalite ak sistèm amelyorasyon pou pwogram gadri ki gen ladann yon evalyasyon solid nan anviwònman aprantisaj la, angajman fanmi, kalifikasyon anplwaye ak eksperyans, ak lidèchip jesyon nan yon sant gadri. Sèvis Travay-Lavi ankouraje tout Sant Swen Timoun Rezo Eta a patisipe nan QUALITYstarsNY, ki bay paran yo enfòmasyon fasil pou konpare sou kalite pwogram aprantisaj ak devlopman bonè lokal yo pou ede fè pi bon chwa swen pou pitit yo.