Ekran Konpansasyon Travayè

Konpansasyon Travayè

Bay benefis akòz yon aksidan oswa yon maladi ki gen rapò ak travay

Ki sa ki Konpansasyon Travayè?

Konpansasyon travayè yo se asirans, patwon w peye, ki bay benefis lajan kach ak swen medikal si w vin andikape akòz yon blesi oswa yon maladi ki gen rapò ak travay ou. Tout anplwaye leta yo kouvri pa Lwa Konpansasyon Travayè a. Si lanmò se akòz yon aksidan oswa yon maladi ki gen rapò ak travay, benefis yo peye pou mari oswa madanm ou sivivan ak/oswa lòt depandan yo. Konpayi asirans pou anplwaye leta yo se Fon Asirans Eta New York (NYSIF).

Ki Responsablite Ou?

ENPÒTAN: Pou NYSIF peye benefis ranplasman salè yo, yo bezwen gen yon rapò aksidan nan men anplwayè w la ak yon rapò medikal yon doktè ki endike andikap ou se akòz aksidan travay ou.

1. JWENN premye swen oswa lòt tretman medikal ki nesesè pi vit posib. Asire w ke w enfòme founisè swen sante w blesi w gen rapò ak travay pou w ap voye enfòmasyon medikal yo bay NYSIF. Founisè swen sante k ap trete w la dwe otorize pa WCB (Worker's Compensation Board), eksepte nan yon sitiyasyon ijans. Pou jwenn yon founisè otorize, vizite sitwèb WCB nan wcb.ny.gov oswa rele 1-877-632-4996. Sonje byen, tout bòdwo medikal ki gen rapò ak aksidan nan travay ou se responsablite asirans konpansasyon travayè ou atravè NYSIF (pa asirans sante w).

2. AVIZE SISTÈM RAPÒ AKSIDAN (ARS) nan 1-888-800-0029 pou rapòte yon aksidan oswa yon maladi ki gen rapò ak travay. Asire w ou ekri nimewo ensidan ARS ou a. Sant Apèl ARS la louvri soti 8:00 am jiska 5:00 pm EST, lendi jiska vandredi epi Sant apèl la fèmen nan jou ferye eta a. Ou pral kapab kite yon mesaj apre èdtan ak nan wikenn ak jou ferye. Si yo kite yon mesaj, yon reprezantan Sant Apèl ap retounen apèl ou a pwochen jou ouvrab la pou l rapòte blesi oswa maladi w. Y ap voye yon lèt rekonesans ba ou apre yo fin rapòte ensidan ou an bay ARS. MENM, yon apèl bay ARS pa otomatikman kòmanse yon rapò konpansasyon travayè bay WCB ak NYSIF. Biwo pèsonèl ou a soumèt yon rapò sou aksidan ou sèlman si sèten kritè yo satisfè, tankou:

     a. Tretman medikal pi lwen pase premye swen; ak/oswa

     b. Yon sèl travay ki pèdi (yon sèl jou travay ki pèdi); ak/oswa

     c. Plis pase de tretman premye swen.

3. AVÔTI sipèvizè w konsènan aksidan ou a ak fason li te fèt pi vit posib, swiv pwosedi ajans ou an pou rapòte aksidan. Si w pa enfòme patwon w la alekri nan lespas 30 jou kalandriye apati dat aksidan an ki lakòz blesi w la, ou ka pèdi dwa pou resevwa benefis konpansasyon travayè. Nan ka yon maladi okipasyonèl, ou dwe fè yon reklamasyon nan dezan apre ou te konnen oswa te dwe konnen maladi a te gen rapò ak travay, kèlkeswa sa ki pi ta.

4. TCHEKE atik konpansasyon travayè nan kontra w la. Benefis Lwa Konpansasyon Travayè yo pou anpil anplwaye Eta New York amelyore nan akò negosyasyon kolektif yo epi yo varye selon inite negosyasyon ak dat inisyal aksidan an oswa kondisyon an. Tanpri gade: Atik 11 Akò CSEA yo, Atik 13 Akò PEF ak Règleman Lwaye Sèvis Inite, Atik 14.9 Akò SSU ak SSPU, ak seksyon konpansasyon travayè nan Manyèl pou Anplwaye Jesyon/Konfidansyèl yo .

APRÈ ou ta dwe:

  • SWIV enstriksyon founisè swen sante w la pou pi vit rekiperasyon konplè.
  • KENBE an kontak ak patwon ou.
  • AVÔTE patwon w lan non ak adrès founisè swen sante w la.
  • BAY ajans ou a dokiman medikal obligatwa.
  • RAPLE doktè w pou l voye enfòmasyon medikal pou tout sèvis ki gen rapò ak aksidan/maladi bay NYSIF ak WCB.
  • REFERE sou nimewo dosye konpayi asirans ou a lè w rele NYSIF.
  • ALE nan egzamen medikal endepandan (IME) jan NYSIF pwograme.
  • ALE nan odyans WCB ki ka fèt nan ka w la si yo fè w konnen pou w parèt.
  • KONTAKTE ajans ou a anvan ou retounen travay, swiv pwosedi pou retounen nan travay ajans ou a.
  • TOUNEN nan travay le pli vit ke ou kapab. Dapre sèten kontra, jesyon an oblije bay yon pozisyon altènatif lè andikap ou a se 50 pousan oswa mwens epi, w ap retounen nan travay konplè nan 60 jou (jan founisè swen sante k ap trete w la detèmine). Nan sikonstans sa yo, w ap jwenn opòtinite pou w retounen travay nan yon devwa ki adapte andikap ou a. Si w chwazi PA retounen travay, sa ka gen konsekans grav. Anplis de sa, si w pa retounen nan travay apre yo fin detèmine ke w anfòm pou travay, WCB a ka refize tout benefis salè yo.

Remak: Si ou gen kesyon sou estati konje ou, kredi konje ou, kalifikasyon ou pou yon sipleman, pwosedi retounen nan travay, oswa Pwogram devwa altènatif obligatwa oswa Devwa limyè, rele ajans ou oswa Sant Sèvis Biznis la, si sa aplikab.

Si w gen kesyon sou reklamasyon konpansasyon travayè w la, sou peman ranplasman salè w nan men NYSIF, oswa sou resevwa tretman medikal, rele manadjè ka NYSIF ou a.

Ki Responsablite Ajans ou a?

1. EDE w jwenn tretman medikal imedya oswa premye swen.

2. BAY ou yon Pake Enfòmasyon sou Demandè a ki gen ladann yon fòmilè Reklamasyon Anplwaye (C-3), fòmilè divilgasyon HIPAA (C-3.3), enfòmasyon sou fason pou jwenn reprezantasyon ak enfòmasyon konsènan itilizasyon rezo famasi a.

3. RAPÒTE aksidan an bay NYSIF imedyatman, apre egzijans pou rapòte Lwa Konpansasyon Travayè yo, lè w soumèt Premye Rapò Aksidan an (FROI) bay NYSIF ak WCB nan 10 jou kalandriye apre aksidan an.

Remak: Lwa Konpansasyon Travayè a egzije ajans ou a ranpli yon rapò pou nenpòt aksidan ki lakòz aksidan pèsonèl ki lakòz yon pèt tan nan travay regilye yo pi lwen pase jou travay oswa orè kote aksidan an te fèt la, oswa ki mande tretman medikal pi lwen pase premye swen. oswa plis pase de tretman yon doktè oswa moun k ap bay premye swen. Ajans ou a ta dwe fè yon rapò sou yon maladi pwofesyonèl tou atravè yon soumèt FROI a.

4. KONFÒM ak tout demann enfòmasyon WCB ak NYSIF, tankou deklarasyon salè ou anvan ak apre aksidan ou (C-240), rapò sou dat ou retounen travay (C-11 & C-256.2), oswa lòt rapò ki ka mande pou detèmine sitiyasyon travay ou apre aksidan ou.

5. SOUMETTRE tranzaksyon ki nesesè yo alè e ann akò ak pwosedi Office of the State Controller (OSC) (Payroll Bulletin 1366) pou kòmanse, chanje, oswa sispann konje konpansasyon travayè oswa peman salè siplemantè.

6. AVÔLE w sou dwa w ak responsablite w konsènan rapò aksidan, soumèt dokiman medikal yo bay ajans ou a, estati konje, pwosedi jis, ak pwosedi retounen nan travay.

7. DEVLOPE yon devwa altènatif si w vin elijib pou patisipe nan Pwogram Altènatif Obligatwa oswa nan Travay Lejè , kote sa aplikab.

Ki Responsablite NYSIF?

1. KONSÈNITE reyalite yo. NYSIF verifye reklamasyon aksidan travay yo, li resevwa asistans ak koperasyon nan men tout pati ki enplike yo.

2. DEPOZE yon avi Premye Rapò Aksidan (FROI) sou non patwon an, ak WCB.

3. PEYE nan ka san konteste kote tan pèdi depase sèt jou kalandriye epi patwon w pa peye w. Kòmanse peman konpansasyon an nan 18 jou kalandriye apre andikap ou a kòmanse oswa nan lespas 10 jou kalandriye apre patwon ou konnen aksidan ou a, kèlkeswa sa ki pi gwo.

4. PEYE nan ka ki pa diskite, bòdwo medikal ki gen rapò ak kozalite ak famasi founisè medikal otorize WCB preskri dapre Orè Frè Medikal Eta New York.

5. BAY ou yon deklarasyon alekri sou dwa ou dapre Lwa Konpansasyon Travayè a nan 14 jou kalandriye oswa akonpaye premye chèk la, kèlkeswa sa ki pi bonè.

6. DEPOZE yon avi ak WCB a lè w soumèt yon Rapò sou aksidan ki vin apre (SROI), ki endike swa peman konpansasyon an te kòmanse oswa rezon ki fè peman yo pa fèt. Avi sa a dwe depoze nan 18 jou kalandriye apre andikap la kòmanse oswa nan 10 jou kalandriye apre patwon w lan te konnen aksidan ou a, kèlkeswa peryòd ki pi gwo. Yo dwe voye yon kopi pa lapòs ba oumenm ak reprezantan ou, si genyen.

7. KONTINYE fè peman benefis yo chak de semèn pou tan ki gen rapò ak konpansasyon travayè w yo kite travay, ki koresponn ak degre andikap ou.

8. AVÔTI WCB a ak yon nouvo SROI lè konpansasyon yo sispann oswa modifye. Kote WCB te mande NYSIF pou l kontinye peman, notifye WCB (Fòm RFA-2) sou entansyon pou sispann oswa modifye konpansasyon. Yo ta dwe voye avi sa yo san pèdi tan epi yo dwe akonpaye ak, oswa refere a, enfòmasyon medikal oswa lòt prèv sou ki aksyon an baze. Yon kopi avi a dwe voye pa lapòs ba ou menm ak reprezantan ou, si genyen.

9. KONSIDERE nesesite pou w pran yon randevou pou Egzamen Medikal Endepandan an non w pou verifye andikap k ap kontinye.

10. Patisipe nan ODYANS sou ka w la chak fwa WCB a pwograme yo, epi respekte direktiv WCB ak Jij lalwa li yo.

11. PEYE PRIMI Jij lalwa yo oswa WCB a fè nan 10 jou kalandriye, eksepte nan ka aplikasyon pou revizyon.

12. REPONN demann pre-otorizasyon doktè k ap trete w la (C-4Auth) ak demann divèjans nan gid tretman medikal (MG-2) nan 30 jou apre li resevwa (oswa nan lespas 15 jou apre li resevwa MG-2 ki pa egzije yon IME pou). dwe pwograme).

Benefis

Ki benefis medikal ou yo?

Ou gen dwa a tout swen medikal ki nesesè ki gen rapò ak aksidan oswa maladi ou, ki gen ladan vizit nan biwo, osteopatik, dantè, podyatrik, tretman sikolojik ak kiwopratik, operasyon ak swen lopital, radyografi, tès laboratwa, medikaman preskri, sèvis enfimyè otorize, ak pwovizyon, reparasyon oswa ranplasman aparèy medikal oswa chirijikal oswa aparèy pwotèz.

Ou lib pou chwazi nenpòt founisè ki otorize pou bay swen medikal pa WCB. Ou ka jwenn yon lis founisè medikal otorize lè w vizite sitwèb WCB nan wcb.ny.gov oswa rele 1-800-781-2362. Se NYSIF ki peye frè sèvis medikal ki nesesè yo ki gen rapò ak aksidan oswa maladi ki gen rapò ak travay ou. Doktè ou a pa ka kolekte yon frè nan men ou. Sepandan, si NYSIF konteste reklamasyon konpansasyon w la, doktè w ka mande w pou w siyen Fòm A-9 ki garanti w peye w si WCB pa aksepte reklamasyon w la oswa si w pa fè reklamasyon w lan.

Ou ta dwe kowòdone ak founisè swen sante w yo ak founisè konpansasyon travayè yo pou yo ka soumèt bòdwo si blesi yo pa konpansab. Youn nan fason pou evite pwoblèm se chwazi doktè k ap trete w ki otorize pa WCB a epi ki se founisè k ap patisipe nan plan asirans sante w la. PA soumèt bòdwo bay de konpayi asirans, youn kòm òdinè ak youn kòm andikap travay, paske sa pral lakòz yon refi benefis yo.

Ki ranplasman salè ki disponib?

Nivo ranplasman salè a detèmine pa akò negosye ki aplikab pou ou a. Divès nivo ranplasman salè yo enkli:

1. Benefis legal yo bay yon peman chak semèn ki kalkile dapre fòmil sa a: 2/3 x mwayèn salè chak semèn anplwaye blese pou ane anvan an apati dat aksidan an (jiska yon kantite maksimòm) x pousan andikap/enfimite tanporè. Montan maksimòm lan baze sou Salè Mwayèn Semenn Eta New York (NYSAWW). NYSAWW se salè mwayèn chak semèn Eta New York pou ane kalandriye anvan an, jan Komisyonè Travay la rapòte bay Sipèentandan Asirans nan dat 31 mas chak ane. Gade orè pousantaj maksimòm yo nan: wcb.ny.gov/content/main/Workers/ScheduleMaxWeeklyBenefit.jsp.

Remak: To benefis yon moun ki fè reklamasyon resevwa detèmine pa dat aksidan an epi li pa ogmante ak okenn chanjman ki vin apre nan benefis maksimòm yo.

2. Dapre kèk kontra, yon Pwogram Peman Siplemantè, ki konplete Benefis Lalwa pou jiska nèf mwa pou ranplasman total salè a egal 60 pousan salè brit anplwaye a anvan andikap la.

3. Dapre kèk kontra, anplwaye blese yo ka resevwa jiska sis mwa konje ak tout salè.

Benefis kontra yo varye pa sèlman selon akò negosye, men tou pa dat andikap la, severite andikap la, ak opsyon anplwaye a egzèse. Konsilte kontra sendika w la pou detay espesifik chak benefis.

Èske gen yon peryòd datant?

Anplwaye ki elijib pou benefis ranplasman salè dapre Lwa Konpansasyon Travayè yo pa resevwa okenn ranplasman salè pou sèt premye jou kalandriye andikap yo (ki se premye peryòd datant Lwa Konpansasyon Travayè yo), sof si andikap la depase 14 jou kalandriye. Si andikap ou a dire ant uit ak 14 jou kalandriye, ou ka gen dwa pou ranplasman salè pou jou ki tonbe nan peryòd sa a. Si andikap ou a depase 14 jou kalandriye ou ka gen dwa a benefis ranplasman salè ki retwoaktif nan premye jou andikap ou a. Ou gen opsyon pou itilize kredi konje akimile pou kouvri absans ou yo pandan sèt premye jou kalandriye yo. Ou dwe avize ajans ou a si ou pa vle chaje kredi pandan peryòd datant inisyal la. Anplwaye ki elijib pou rete sou pewòl ajans yo sou Konje Konpansasyon Travayè ak tout salè yo, yo resevwa benefis apati premye jou andikap la.

Èske w ka itilize akimile konje w yo?

Itilizasyon akimile konje a depann de akò negosye ki aplikab pou ou. Pifò anplwaye yo pa gen dwa chaje kredi konje eksepte pandan sèt premye jou kalandriye peryòd datant inisyal la. Si, lè ou retounen nan travay ou absan pou yon pati nan jou ki gen rapò ak ensidan Konpansasyon Travayè ou a, ou ka itilize konje ou akimile pou kouvri absans sa yo. Pou nenpòt jou absans konplè, yo pral mete w an konje san peye epi yo ka elijib pou benefis ranplasman salè nan men NYSIF. (Gade langaj espesifik nan kontra a pou detèmine ki benefis ki disponib ak seksyon ki anba a sou Lòt Benefis konsènan dwa w pandan w ap sou konje san peye.)

Kilè w ap resevwa Peman Ranplasman Salè?

Sòf si NYSIF, kòm konpayi asirans Eta New York, konteste reklamasyon w la, premye peman an dwe fèt nan lespas 18 jou kalandriye apre andikap ou a kòmanse oswa 10 jou kalandriye apre patwon w lan te konnen aksidan ou an premye, kèlkeswa sa ki pi ta, si ou pa ke ajans ou a peye. Pou NYSIF peye benefis ranplasman salè yo, yo bezwen gen yon rapò aksidan nan men anplwayè w la ak yon rapò medikal doktè w ki endike andikap ou a gen rapò ak blesi w la. Lè sa a, peman yo dwe chak de semèn pou peryòd andikap ou a. Si w resevwa yon avi nan men NYSIF ke reklamasyon w la ap diskite, rele NYSIF oswa ajans ou a.

Remak: Si kontra ou a prevwa yon peman salè siplemantè w ap resevwa de chèk apeprè nan menm tan an nan kòmansman andikap ou a - yon chèk nan men ajans ou a pou de semèn ou te travay anvan aksidan ou a (chèk lag pay), epi yon chèk ranplasman salè nan men NYSIF pou premye peryòd andikap ou a. Kòm yon rezilta ou resevwa de chèk sa yo nan apeprè menm tan an, ou pa kounye a sou yon sik pewòl lag de semèn ankò. Kidonk, lè ou refè, retounen nan travay epi yo retabli nan pewòl ajans ou a, w ap oblije ratrape peryòd de semèn sa a. An konsekans, ou p ap resevwa premye chèk ajans ou jiskaske ou fin travay pou apeprè kat semèn depi lè ou retounen travay.

Kijan Pou Detèmine To Ranplasman Salè Ou?

Si w klase kòm andikape "totalman" epi w kalifye pou benefis ranplasman salè, w ap resevwa de tyè nan salè mwayèn w pa semèn, men pa plis pase benefis maksimòm yo pèmèt. Se NYSIF ki detèmine salè mwayèn ou chak semèn dapre dosye pewòl pou ane anvan dat andikap oswa aksidan an.

Si w kalifye pou peman siplemantè, w ap resevwa yon total ranplasman salè (benefis legal ak peman siplemantè) ki egal 60 pousan salè brit anvan andikap.

Dapre Lwa Konpansasyon Travayè a , andikap yo klase nan plizyè gwoup. Lè yon andikap klase kòm total, w ap resevwa benefis maksimòm ki baze sou mwayèn salè w pa semèn. Lè enfimite w la klase kòm pasyèl, w ap resevwa yon pousantaj maksimòm benefis ou a ki baze sou mwayèn salè w pa semèn epi w ka kalifye pou w patisipe swa nan Pwogram Obligatwa Altènatif oswa nan Devwa Lejè ki dekri pi wo a. Kontakte ajans ou a pou plis detay.

Ki lòt benefis ou yo?

Lòt benefis ki disponib pou travayè blese yo varye selon inite negosyasyon yo. Benefis sa yo ka gen ladan salè adisyonèl, kouvèti asirans sante, kredi sèvis retrèt, ansyen, elatriye. Enfòmasyon sou lòt benefis yo detaye nan plizyè kontra sendika yo.

Kisa ki rive nan evènman an nan lanmò?

Si w ta mouri akòz yon blesi konpansab, mari oswa madanm ou ki sivivan ak moun ki depandan w yo, jan lalwa defini, yo ka gen dwa pou resevwa benefis lajan chak semèn dapre Lwa Konpansasyon Travayè Eta New York la. Gen plis enfòmasyon ki disponib sou sitwèb Komite Konpansasyon Travayè a (wcb.ny.gov) oswa nan sant apèl (877) 632-4996.

Ki Avantaj Sekirite Sosyal ou ye?

Si w andikape seryezman ak pèmanan, ou ka gen dwa pou peman benefis Sekirite Sosyal chak mwa, depi w genyen Lwa Federal Sekirite Sosyal la kouvri. Pou plis enfòmasyon sou benefis Asirans Enfimite Federal sa yo, ekri oswa rele biwo Administrasyon Sekirite Sosyal ki pi pre a.

Èske w elijib pou pran retrèt enfimite?

Si ou vin enkapasite pou tout tan swa fizikman oswa mantalman epi ou pa kapab fè travay ou kòm rezilta dirèk nan yon aksidan nan travay la ki pa te akòz pwòp neglijans volontè ou, ou ka kalifye pou yon benefis pou retrèt enfimite aksidan. Kontakte Sistèm Retrèt Eta New York pou plis enfòmasyon.